Kategórie

POŽIADAŤ O CENOVÚ PONUKU

Žiaden produkt nebol pridaný

Zasielanie noviniek

Európske normy

EN420 Všeobecné požiadavky:

- vyhovovať neškodnosti( pH, úroveň chrómu VI atď.)

- vyhovovať podľa veľkostnej tabuľky

- vyhovieť pri teste na citlivosť

- spĺňať požiadavky na označovanie, informácie a pokyny na použitie

Štandardizovaný štítok / značenie

Každý výrobok je opatrený štandardizovaným označením, ktoré obsahuje:

- naše značkové logo

- údaje o výrobku

- veľkosť

- informačný štítok udávajúci, že pre výrobok sú k dispozícií návody na použitie

- štandardizovaný piktogram s úrovňami vlastnosti výrobku

Technický list a prehlásenie o zhode k výrobku poskytujeme na požiadanie mailom alebo telefonicky.

EN388 Ochrana proti mechanickým rizikám

Norma platí pre posudzovanie fyzikálnej a mechanickej odolnosti proti oderu, prerezaniu, prepichnutiu a roztrhnutiu u všetkých typov ochranných rukavíc.

EN511 Ochrana proti chladu

Norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice určené pre prácu v chladnom prostredí do teploty -30 stupňov, kedy je chlad prenášaný konvenčne alebo kontaktne. Chlad môže byť spôsobený klimatickými podmienkami alebo pochádzať z priemyselnej činnosti.

EN407: Ochrana proti teplu a ohňu

Norma ustanovuje skúšobné metódy a všeobecné požiadavky na funkčnosť pri vysokých teplotách a na označenie rukavíc určených k ochrane rúk pred teplom alebo pred ohňom.  Platí pre všetky rukavice, ktoré musia chrániť ruky pred teplom alebo pred plameňmi vyskytujúcimi sa v jednej alebo v niekoľkých z nasledujúcich foriem: požiar, kontaktné teplo, konvenčné teplo, vyžarované teplo, malý rozstrek roztaveného kovu alebo veľký rozstrek roztaveného kovu.

EN12477: Ochrana pre zváračov

Požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice používané pri ručnom zváraní kovov, rezaní a podobných pracovných postupoch.

Zváračské rukavice sa delia do dvoch skupín:

 • Rukavice typu B: určené pre prácu kde je potreba zachovať veľkú citlivosť

 • Rukavice typu A pre ostatné zváračské potreby

 

EN374-1: Proti nebezpečenstvám mikroorganizmov a chemickým rizikám

Norma o ochranných rukaviciach, ktoré chránia pred chemickými rizikami a mikroorganizmami uvádza požadované výkonnostné požiadavky týkajúce sa rukavíc určených na ochranu používateľov pred chemickými látkami a/alebo mikroorganizmami a definuje pojmy, ktoré sa majú používať:

 • Prienik ( testované podľa normy EN374-2): prienik chemickej látky a/alebo mikroorganizmu na nemolekulárnej úrovní cez póry, švy, malé otvory a iné chyby materiálu ochranných rukavíc.

 • Prienik molekúl ( testované podľa normy EN374-3): proces, ktorým chemická látka preniká cez materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni. Rukavice sa považujú za odolné proti chemickým látkam, ak získajú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre tri skúšané chemické látky vybrané zo zoznamu nasledujúcich chemických látok:

Na rukaviciach sa teda bude nachádzať nasledujúci piktogram:

V prípade nesplnenia tejto požiadavky sa na rukaviciach bude nachádzať nasledujúci piktogram:

 

Príklad použitia:

Oblasť použitia je určujúca, pretože, v závislosti od jednotlivých prípadov nesmú rukavice prepúšťať iba vodu a vzduch, musia byť odolné proti mikroorganizmom, nepriepustné v prípade vyšplechnutia slabo koncentrovaných chemických látok, musia byť odolné proti slabo koncentrovaným chemickým látkam alebo proti chemickým látkam. Preto je dôležité konzultovať odporúčané oblasti použitia.

ISO2859: Jednorázové rukavice

Určuje prípustnú úroveň kvality AQL: napríklad AQL 1,5.

 

Kompatibilita materiálov s potravinami

 

Kompatibilita materiálov s potravinami podlieha:

Nariadeniu (ES) č.1935/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 27.10. 2004 o materiáloch na styk s potravinami.

Materiály a predmety musia byť vyrobené v súlade s drobnými výrobnými praktikami, aby sa za normálnych a predvídateľných podmienok používania do potravín neuvoľňovali ich zložky v takom množstve, ktoré:

 • By mohlo byť poškodené pre zdravie

 • By mohlo spôsobiť neakceptovateľnú zmenu zloženia potravín alebo pozmeniť organoleptické vlastnosti potravín.

 

Kontakt plastových materiálov s potravinami definuje nariadenie (EÚ) č.10/2011 Komisie zo 14.1.2011, ktoré ruší smernicou 2002/72/ES.

Rukavice z PVC/vinylu alebo aj z latexu/nitrilu ( ak neexistuje miestna legislatíva) priamo podliehajú tomuto nariadeniu.

Definuje:

 • Pozitívne zoznamy povolených zložiek

 • Kritériá týkajúce sa čistoty, ktoré sa aplikujú pre niektoré z týchto zložiek

 • Špecifické migračné limity niektorých zložiek v potravinách

 • Zvyškové maximálne množstvá istých zložiek materiálov

 • Celkový migračný limit v potravinách(10 mg/dm2 materiálu alebo 60 mg/kg potravín)

 

Smernica 85/572/EHS uvádza zoznam stimulantov, ktoré sa majú použiť pri testovaní migrácie zložiek plastových materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami:

 • Vodové potraviny (pH >4,5) -stimulant A

 • Kyslé potraviny (pH <=4,5)- stimulant B

 • Alkoholické potraviny- stimulant C

 • Mastné potraviny- stimulant D

 • Suché potraviny- stimulant E